7-24000-002-021

หอมเจ็ดชั้น

ชื่อพื้นเมือง

จันทนาใบเล็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์

 Tarenna wallichii (Hook.f.) Ridl.

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE

ชื่อสามัญ

Tarenna odorata

ประโยชน์

ไม้ประดับ, ไม้ดอกหอม

จัดทำโดย เด็กหญิงรินรดา งิ้วสระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1