หน้าแรก
คณะผู้บริหาร
สมุดเยี่ยม
ติดต่อเรา
ผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 www.bch5.com


นายใย ยศยิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
     
         วิสัยทัศนผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้   บูรณาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  สื่อสารหลายภาษา
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้   บูรณาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  สื่อสารหลายภาษา
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

พันธกิจ    เป้าหมายของโรงเรียน

1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพของสถานประกอบการ
  ที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
3.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้อย่างสร้างสรรค์
  และสามารถสื่อสารได้หลายภาษา
4.ส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความเป็นมืออาชีพในการจัดการการเรียนรู้  และการบริหารจัดการชั้นเรียน
5.บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักวงจรคุณภาพ  และหลักธรรมาภิบาลภายใต้ภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน

 

 

 


    
 
 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕
     
      .
       
       
        
IT Update ข่าวไอที สาระน่ารู้ต่างๆ แลกลิงค์ ลงประกาศฟรี100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
อาคารสถานที่
 
ติดต่อโรงเรียน
รวมลิงค์