หน้าแรก
คณะผู้บริหาร
สมุดเยี่ยม
ติดต่อเรา
ผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 www.bch5.com


นายวนิชชัย แก่นภมร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
     
         วิสัยทัศน ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้ เน้นวิชาการและเทคโนโลยี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาไปพร้อมกับประชาคมอาเซียน


พันธกิจ    เป้าหมายของโรงเรียน

1. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามระเบียบของสังคม ทำให้ผู้เรียนมีความรู้และดำรงชีวิต โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นวิชาการและเทคโนโลยี ตามแนวปฏิรูปการศึกษา

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และพัฒนาสภาพแวดล้อม ปลอดภัยจากสารพิษ มีความสะอาด ร่มรื่น และ
เป็นระเบียบ

4. ส่งเสริม สนับสนุน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และพัฒนาไปพร้อมกับประชาคมอาเซียน

 

 


    
 
 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕
     
      .
       
       
        
IT Update ข่าวไอที สาระน่ารู้ต่างๆ แลกลิงค์ ลงประกาศฟรี100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
อาคารสถานที่
 
ติดต่อโรงเรียน
รวมลิงค์